ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 35ਵੇਂ ਕੌਮੀ ਸੜ੍ਹਕ ਸੁਰਖਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ 100 ਹੈਲਮੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ

    ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 35ਵੇਂ ਕੌਮੀ ਸੜ੍ਹਕ ਸੁਰਖਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ 100 ਹੈਲਮੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 35ਵੇਂ ਕੌਮੀ…